فرکانس استانی

فرکانس های مادر ماهواره های مختلف

فرکانس مادر فرکانسی است که شما با وارد کردن ان و روشن گذاشتن نتورک سرچ یا جستجوی شبکه در رسیور خود میتوانید جدیدترین فرکانسهای اضافه شده به ان ماهواره را دریافت کنید.

___________________________________
ماهواره هاتبرد:
fer:1****
pol:v
sr:27500
و
fer:11662
pol:v
sr:27500
***********************************
ماهواره ترکست :
fer:12731
pol:v
sr:3333

فرکانس مادر فرکانسی است که شما با وارد کردن ان و روشن گذاشتن نتورک سرچ یا جستجوی شبکه در رسیور خود میتوانید جدیدترین فرکانسهای اضافه شده به ان ماهواره را دریافت کنید.

___________________________________
ماهواره هاتبرد:
fer:1****
pol:v
sr:27500
و
fer:11662
pol:v
sr:27500

***********************************
ماهواره ترکست :
fer:12731
pol:v
sr:3333
***********************************
ماهواره عربست :
fer:11727
pol:h
sr:27500
***********************************
ماهواره نیلست :
fer:11977
pol:v
sr:27500
و
fer:12302
pol:h
sr:27500
***********************************
ماهواره یوتلست w3:
fer:11471
pol:h
sr:30000
***********************************
ماهواره تلستار 12:
fer:11494
pol:v
sr:17468
**********************************
ماهواره اینتلست 902:
fer:11555
pol:v
sr:27500
**********************************
ماهواره nss6:
fer:11039
pol:h
sr:40690