فرکانس استانی

فرکانس های شبکه های قابل دریافت در مرکز گیلان (کامل)

ماهواره بدر

ردیف نام محلی نام شبکه نام ماهواره موقعیّت مداری فرکانسMHz Pol. SR FEC آدرس شبکه
1 IRIB IRIB1 - IRIB2 - IRIB3 IRIB4 - IRIB5 - IRINN IRIB Quran   Amozesh TV     Mostanad Badr 5 26.0° E 11900 V 27500 3/4 http://www.irib.ir
2 IRIB شبکه های ردیف فوق با فرمت Mpeg-4 می باشد Badr  5 26.0°E 11880 H 27500 5/6 http://www.irib.ir

باران گیلان
Badr  5 26.0°E 12262 H 27500 3/4 http://guilan.irib.ir

کرمان http://kerman.irib.ir

خلیج فارس http://khalijefars.irib.ir
هامون سیستان و بلوچستان http://zahedan.irib.ir

قزوین http://qazvin.irib.ir
نور قم http://qom.irib.ir
آفتاب مرکزی http://arak.irib.ir
سینا همدان http://hamedan.irib.ir
اشراق زنجان http://zanjan.irib.ir

سمنا ن http://semnan.irib.ir
4
آذربایجان غربی
Badr  5 26.0°E 12283 V 27500 3/4 http://urmia.irib.ir

خوزستان http://ahwaz.irib.ir
افلاک لرستان http://lorestan.irib.ir

اصفهان http://isfahan.irib.ir

فارس http://fars.irib.ir

بوشهر http://boushehr.irib.ir
دنا کهکیلویه و بویر احمد http://yasouj.irib.ir
تابان یزد http://yazd.irib.ir
جهان بین چهار محال و بختیاری http://chb.irib.ir
5
خراسان رضوی Badr  5 26.0°E 12322 V 27500 3/4 http://mashad.irib.ir

خراسان شما لی http://bojnourd.irib.ir

خراسان جنوبی http://birjand.irib.ir

کردستان http://kordestan.irib.ir

کرمانشاه http://kermanshah.irib.ir

ایلام http://ilam.irib.ir

گلستان http://golestan.irib.ir
طبرستان مازندران http://mazandaran.irib.ir
سهند آذربایجان شرقی http://tabriz.irib.ir
سبلان اردبیل http://ardebil.irib.ir
6 IRIB I Film Badr  4 26.0°E 12165 V 27500 3/4 http://www.ifilmtv.ir
7 IRIB Jame- JamTV1 -TV2  TV3 -Sahar1 Sahar2 Alalam News   Alkawthar TV          Press  TV Badr  5 26.0° E 12303 H 27500 3/4 http://www.irib.ir

 

فرستنده های تلویزیونی ایستگاه زیبا کنار

فرستنده های تلویزیونی   ایستگاه زیبا کنار
CH28 CH22 CH11 CH07
شبکه با را ن شبکه سه شبکه یک شبکه دو
فرستنده های ا ف . ا م    ایستگاه زیبا کنار CH34
104.9 MHz رادیو پیام 101.3 MHz رادیو قرآن 91.3 MHz رادیوجوان شبکه چهار
شبکه های موجود بروی کا نا لها ی سا ما نه دیجیتا ل ا یستگاه آزادگا ن رشت
CH46 CH40
شبکه های رادیویی شبکه های تلویزیونی شبکه های رادیویی شبکه های تلویزیونی
رادیو گیلان شبکه با را ن رادیو ایران (سراسری) شبکه یک

پرس تی وی رادیو  پیا م شبکه دو

شبکه ا لعا لم رادیو جو ا ن شبکه سه

شبکه ا لکوثر رادیو معا رف شبکه چهار

جا م جم یک رادیو قرآن شبکه تهران

شبکه مستند رادیو فرهنگ شبکه خبر


رادیو سلا مت شبکه آموزش


رادیو ورزش شبکه قرآن


رادیو تجارت


رادیو تهرا ن
منطقه پوشش فرستنده های یک کیلو وات سا ما نه دیجیتا ل ا یستگاه آزادگا ن رشت
نقا ط پوششی عا لی : رشت - پیر بازا ر - خما م
نقاط پوششی مطلوب : بندرا نزلی  - شفت - فومن - صو معه سرا - خشکبیجار- حسن رود
سنگر -  کوچصفها ن تا ورودی شهر آستا نه ا شرفیه
فرستنده های تلویزیونی آنا لوگ ایستگاه آزادگان رشت

CH64 CH58 CH52

شبکه قرآن شبکه آموزش شبکه خبر

فرستنده های ا ف . ا م  ایستگاه آزادگان رشت
107.7MHz رادیو ورزش 104.1MHz رادیو معا رف 100.6MHz رادیو فرهنگ 87.6 MHz    رادیو گیلان

 

فرکانس های رادیویی مرکز گیلان:

باند MW
باند FM
* شبکه برون مرزی KHz 702 باند MW * شبکه معارف MHz 104/1 باند FM
* شبکه سراسری KHz 1251 باند MW * شبکه ورزش MHz 107/7 باند FM
* شبکه استانی KHz 756 باند MW * شبکه پیام MHz 104/9 باند FM
* شبکه استانی KHz 657 باند MW * شبکه استانی MHz 87/6 باند FM

* شبکه جوان MHz 91/3 باند FM

* شبکه فرهنگ MHz 100/6 باند FM

* شبکه قرآن MHz 101/3 باند FM

 

فرکانس های تلویزیونی مرکز گیلان :

شبکه اول سیما | کانال 11 باند VHF شبکه استانی سیما | کانال 28 باند UHF
شبکه دوم سیما | کانال 7 باند VHF شبکه خبر سیما | کانال 50 باند UHF
شبکه سوم سیما | کانال 22 باندUHF شبکه آموزش سیما | کانال 52 باندUHF
شبکه چهارم سیما | کانال34 باندUHF

شبکه قرآن سیما | کانال 46 بان