فرکانس استانی

فرکانس رادیو های قابل دریافت استان فارس

نام مرکز نام فرستنده فرکانس ساعت کار مکانهای تحت پوشش
FM (Mhz) AM (khz)
 ایران
استان فارس قطب آباد (جهرم) 104 ـ 24 ساعته شهرستان جهرم وحومه
استان فارس دهنو (شیراز) ـ 990 14 ساعته سپیدان ،مرودشت ،نورآباد ،پاسارگاد
 فرهنگ
استان فارس آباده 97/5 - 24 ساعته
استان فارس استهبال 92/3 - 24 ساعته
استان فارس شیراز 91/6 - 24 ساعته
استان فارس فسا 92/3 - 24 ساعته
استان فارس مرودشت 99/5 - 24 ساعته
 جوان
استان فارس مهارلو 96/00 ـ 24 ساعته شهرستان شیراز وحوم

نام مرکز نام فرستنده فرکانس ساعت کار مکانهای تحت پوشش
FM (Mhz) AM (khz)
 ایران
استان فارس قطب آباد (جهرم) 104 ـ 24 ساعته شهرستان جهرم وحومه
استان فارس دهنو (شیراز) ـ 990 14 ساعته سپیدان ،مرودشت ،نورآباد ،پاسارگاد
 فرهنگ
استان فارس آباده 97/5 - 24 ساعته
استان فارس استهبال 92/3 - 24 ساعته
استان فارس شیراز 91/6 - 24 ساعته
استان فارس فسا 92/3 - 24 ساعته
استان فارس مرودشت 99/5 - 24 ساعته
 جوان
استان فارس مهارلو 96/00 ـ 24 ساعته شهرستان شیراز وحومه
 قرآن
استان فارس ارسنجان 102/8 - 24 ساعته
استان فارس استهبان 102/6 - 24 ساعته
استان فارس اقلید 102/1 - 24 ساعته
استان فارس جهرم 100/5 - 24 ساعته
استان فارس داراب 90 - 24 ساعته
استان فارس سپیدان 92/1 - 24 ساعته
استان فارس شیراز 95/6 - 24 ساعته
استان فارس فسا 91/4 - 24 ساعته
استان فارس فیروزآباد 92/8 - 24 ساعته
استان فارس کازرون 95/2 - 24 ساعته
استان فارس لار 103/4 - 24 ساعته
استان فارس لامرد 99/5 - 24 ساعته
استان فارس مرودشت 96/2 - 24 ساعته
 معارف
استان فارس آباده 91/6 _ 24 ساعته
استان فارس اقلید 98/6 _ 24 ساعته
استان فارس استهبان 99/1 _ 24 ساعته
استان فارس ارسنجان 99/3 _ 24 ساعته
استان فارس جهرم 102/9 _ 24 ساعته
استان فارس داراب 102 _ 24 ساعته
استان فارس سپیدان 95/3 _ 24 ساعته
استان فارس شیراز 107/3 _ 24 ساعته
استان فارس کازرون 92 _ 24 ساعته
استان فارس لار 99/9 _ 24 ساعته
استان فارس لامرد 96 _ 24 ساعته
استان فارس مرودشت 93 _ 24 ساعته
 آوا
استان فارس گراش 92/5 - همه روزه از ساعت 17 تا 24 گراش
استان فارس اوز 92/5 - همه روزه از ساعت 17 تا 24 اوز
استان فارس مهارلو 107/3 - همه روزه از ساعت 17 تا 24 شیراز و حومه
استان فارس کازرون 92 - همه روزه از ساعت 17 تا 24 کازرون و حومه
استان فارس سره 96/5 - همه روزه از ساعت 17 تا 24 سره
 نوا
استان فارس گراش 92/5 - همه روزه از 24 تا 6 گراش
استان فارس اوز 92/5 - همه روزه از 24 تا 6 اوز
استان فارس مهارلو 107/3 - همه روزه از 24 تا 6 شیراز و حومه
استان فارس کازرون 92 - همه روزه از 24 تا 6 کازرون و حومه
استان فارس سره 96/5 - همه روزه از 24 تا 6 سره
 تجارت
استان فارس مهارلو 107/3 - از ساعت 6 تا 17 شیراز و حومه
استان فارس کازرون 92 - از ساعت 6 تا 17 کازرون و حومه
استان فارس سره 96/5 - از ساعت 6 تا 17 سره
استان فارس اوز 92/5 - از ساعت 6 تا 17 اوز
استان فارس گراش 92/5 - از ساعت 6 تا 17 گراش
 پیام
استان فارس جهرم 96 - 24 ساعته
استان فارس شیراز 90/6 - 24 ساعته
استان فارس لار 107 - 24 ساعته
استان فارس آباده 101 - 24 ساعته
استان فارس استهبان 95/8 - 24 ساعته