فرکانس استانی

فرکانس شبکه استانی و رادیویی یرد

 

فرکانسهای رادیویی

فرکانسهای تلویزیونی

نام رادیو

فرکانس

نام شبکه

کانال ( VHF  )

FM

AM

استانی

90

1035

اول

7

سراسری

-

1530

دوم

9

قرآن

3/96

-

سوم

35

پیـام

1/103

-

چهارم

22

ورزش

7/106

-

استانی

39

جـوان

4/95

-

خبـر

28

 

فرکانسهای رادیویی

فرکانسهای تلویزیونی

نام رادیو

فرکانس

نام شبکه

کانال ( VHF  )

FM

AM

استانی

90

1035

اول

7

سراسری

-

1530

دوم

9

قرآن

3/96

-

سوم

35

پیـام

1/103

-

چهارم

22

ورزش

7/106

-

استانی

39

جـوان

4/95

-

خبـر

28

فرهنگ

1/93

-

آموزش

25

معارف

6/99

-

قرآن

31